12 1 AUNA S.A. ANNOUNCES EXCHANGE OFFER OF ANY AND ALL OF ITS OUTSTANDING 6.500% SENIOR NOTES DUE 2025 FOR NEW NOTES AND RELATED CONSENT SOLICITATION

LUXEMBOURG, Nov. 10, 2023 — Auna S.A. (“Auna,” the “Company” or “we”), salah satu pemain terbesar di industri kesehatan Amerika Latin dan dengan kehadiran di Mexico, Colombia dan Peru, mengumumkan hari ini bahawa ia telah memulakan tawaran untuk Pemegang-Pemegang Layak (seperti yang didefinisikan di sini) untuk menukar (”Tawaran Pertukaran”) semua Nota Senior 6.500% yang jatuh tempo pada tahun 2025 (”Nota-Nota Pada Masa Kini”) untuk Nota-Nota Senior Baru 10.000% yang jatuh tempo pada tahun 2029 (”Nota-Nota Baru”), mengikut terma dan tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan dalam Memorandum Tawaran Pertukaran (seperti yang didefinisikan di sini).

Jadual berikut menyatakan maklumat tertentu berkaitan dengan Tawaran Pertukaran:

Nota-Nota Pada Masa Kini

Nombor CUSIP/ISIN

Jumlah Modal Terbit
yang Sedang Berada Dalam Edaran

Premium Penyertaan Awal
(1)

Pertimbangan Pertukaran
(2)

Jumlah Pertimbangan(3)

Nota Senior 6.500% yang jatuh tempo pada tahun 2025

05151V AA5 / P0592V AA6
US05151VAA52 /
USP0592VAA6

US$300,000,000

US$40.00

US$1,000.00

US$1,040.00

____________

(1)

Premium Penyertaan Awal untuk setiap US$1,000 jumlah modal keseluruhan Nota-Nota Pada Masa Kini yang disahkan (dan tidak dibatalkan secara sah) pada atau sebelum Tarikh Penyertaan Awal yang dibayar pada Tarikh Penyelesaian (seperti yang ditakrifkan di bawah).

(2)

Pertimbangan Pertukaran setiap US$1,000 jumlah modal keseluruhan Nota-Nota Pada Masa Kini yang disahkan (dan tidak dibatalkan secara sah) selepas Tarikh Penyertaan Awal tetapi pada atau sebelum Tarikh Tamat Tempoh. Pertimbangan Pertukaran akan dibayar dalam jumlah modal Nota-Nota Baru pada Tarikh Penyelesaian. Pertimbangan Pertukaran tidak termasuk Faedah Terkumpul (seperti yang didefinisikan di sini). Faedah Terkumpul akan dibayar secara tunai pada Tarikh Penyelesaian, bersama-sama dengan jumlah tambahan, jika ada. Pemegang yang menyahsahkan Nota-Nota Pada Masa Kini selepas Tarikh Penyertaan Awal tetapi sebelum Tarikh Tamat Tempoh akan menerima hanya Pertimbangan Pertukaran dan Faedah Terkumpul.

(3)

Jumlah Pertimbangan yang dibayar setiap US$1,000 jumlah modal keseluruhan Nota-Nota Pada Masa Kini yang disahkan (dan tidak dibatalkan secara sah) pada atau sebelum Tarikh Penyertaan Awal. Jumlah Pertimbangan untuk Nota-Nota Pada Masa Kini akan dibayar dalam jumlah modal Nota-Nota Baru, dalam kedua-dua kes pada Tarikh Penyelesaian. Jumlah Pertimbangan (i) termasuk Premium Penyertaan Awal dan (ii) tidak termasuk Faedah Terkumpul, yang akan dibayar secara tunai pada Tarikh Penyelesaian. Pemegang yang menyahsahkan Nota-Nota Pada Masa Kini selepas Tarikh Penyertaan Awal tetapi sebelum Tarikh Tamat Tempoh akan menerima hanya Pertimbangan Pertukaran dan Faedah Terkumpul.

Nota-Nota Baru akan dijamin secara penuh dan tanpa syarat secara terjamin atas dasar senior oleh beberapa anak syarikat Syarikat.

Berhubung dengan Tawaran Pertukaran, kami juga sedang meminta persetujuan daripada Pemegang-Pemegang Layak (”Permohonan”) untuk penerimaan beberapa pindaan tertentu (”Pindaan Yang Dicadangkan”) kepada indentur yang mengawal Nota-Nota Pada Masa Kini untuk menghapuskan hampir kesemua kovennan serta beberapa peristiwa kegagalan dan peruntukan berkaitan yang terkandung di dalamnya, dan melepaskan sebarang cagaran, bebanan, lien, gadaian atau kepentingan keselamatan lain yang diberikan oleh Syarikat dan anak syarikatnya untuk menjamin Nota-Nota Pada Masa Kini. Pindaan Yang Dicadangkan memerlukan persetujuan (”Persetujuan Yang Diperlukan”) Pemegang-Pemegang Layak sebanyak majoriti dalam jumlah modal keseluruhan Nota-Nota Pada Masa Kini yang sedang berada dalam edaran (tidak termasuk sebarang Nota-Nota Pada Masa Kini yang dipegang oleh kami atau syarikat sekutu kami) berhubung pengeluaran tersebut. Jika seorang Pemegang menukar Nota-Nota Pada Masa Kini dalam Tawaran Pertukaran, Pemegang tersebut dianggap memberikan persetujuannya, berhubung dengan jumlah modal Nota-Nota Pada Masa Kini yang ditukarkan, kepada Pindaan Yang Dicadangkan.

Setiap daripada Tawaran Pertukaran dan Permohonan boleh dikenakan pindaan, dilanjutkan, ditamatkan atau ditarik balik secara berasingan tanpa mengenakan pindaan, memanjangkan, menamatkan atau menarik balik yang lain, dengan syarat Tawaran Pertukaran tertakluk kepada pemenuhan Syarat Pertukaran Minimum dan Syarat Pembiayaan (masing-masing seperti yang didefinisikan di bawah).

Tarikh dan Masa Penting

Bermula……………………..

10 November 2023.

Tarikh Penyertaan Awal……

5:00 petang, Waktu Bandar New York pada 28 November 2023, kecuali dilanjutkan atau
ditamatkan lebih awal oleh Syarikat, mengikut budi bicaranya.

Tarikh Batas Penarikan Balik……………….

5:00 petang, Waktu Bandar New York pada 28 November 2023, kecuali dilanjutkan atau
ditamatkan lebih awal oleh Syarikat, mengikut budi bicaranya.

Tarikh Tamat Tempoh…………………

5:00 petang, Waktu Bandar New York pada 12 Disember 2023, kecuali dilanjutkan atau
ditamatkan lebih awal oleh Syarikat, mengikut budi bicaranya.